Τα Πρακτικά της Ημερίδας Ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων της Δράσης καθώς και το τρίπτυχο φυλλάδιο της Δράσης είναι τώρα διαθέσιμα εδώ