Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από
την Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας και την Ε.Ε.
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφ.Ανάπτυμης - ΕΤΠΑ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ